Edo Kotobuki Jishi

Traditional - taught to Puna Taiko by Kenny Endo

EKJ (fue)

Kamakura, Shichome, Komori no Uta, Yatai, Hon-Age

EKJ Shichome (atarigane)


EKJ (taiko)


EKJ (Kamakura Fue)


EKJ (Sangha Hall Sample)